VILLKOR

VILLKOR

Allmänna försäljningsvillkor

§1
[Allmänna villkor]

1. I detta dokument stipuleras villkor för försäljningsavtal och avtal om leveranser av handelsvaror. Läs gärna igenom detta dokument.
2. De allmänna försäljningsvillkoren avser varje försäljningstransaktion och leverans av handelsvaror som sker mellan Säljaren (GASTROPARTS Barbara Lipińska, Marcin Lipiński, Patrycja Maters Spółka Jawna med säte i Toruń, ulica Klonowica 37, KRS-nr [nummer i det nationella domstolsregistret]: 0000369171) och Beställaren som bedriver näringsverksamhet och lägger en beställning i samband med denna verksamhet eller som är en konsument som köper en vara av Säljaren utan samband med någon närings- eller yrkesverksamhet.
3. En beställare som beställer en vara som ingår i Säljarens sortiment är införstådd med att de allmänna försäljningsvillkoren utgör en integrerad del av ett eventuellt försäljningsavtal med Säljaren.
4. De allmänna försäljningsvillkoren finns på webbsidan: https://www.gastroparts.com/pl/news-6. Om Beställaren så önskar kan de visas på Säljarens kontor i Toruń, ul. Klonowica 37. Den aktuella versionen av de allmänna försäljningsvillkoren kan, på Beställarens begäran, skickas i elektronisk form till dennes e-postadress.
5. Samtliga varumärkesnamn, loggor, produktnamn och titlar som används på Säljarens webbsida tillhör Säljaren eller tredje parter eller ägare till handelsnamn. Det är förbjudet att använda eller kopiera dessa varumärken, loggor eller handelsnamn utan Säljarens medgivande då detta skulle kunna utgöra ett allvarligt brott mot ägarens rättigheter.
6. Samtliga texter, dokument, projekt, bilder och andra tjänster som finns på Säljarens webbsida och därtill hörande källkoder samt övriga material som finns på Säljarens webbsida skyddas med Säljarens, dennes leverantörers eller underentreprenörers upphovsrätt.
7. Det är endast tillåtet att kopiera delar av Säljarens webbsida elektroniskt eller skriva ut dessa i pappersform i den mån det behövs för att lägga en beställning eller använda Säljarens webbsida som stöd vid inköp. Det är förbjudet att på något annat sätt använda Säljarens information och material eller kopiera dessa i ett annat syfte än det ovannämnda, modifiering, spridning eller återpublicering. Innan Beställare använder uppgifter från Säljarens webbsida ska Säljaren lämna sitt skriftliga samtycke.

§2
[Beställningssystem]

1. Beställare som avser att träffa ett försäljningsavtal har rätt att lägga beställning på ett av följande sätt:
a. via e-post - till e-postadressen gastroparts@gastroparts.com
b. via webbsidan (genom att logga in på sitt konto).
2. Beställningen ska innehålla följande uppgifter:
a. Beställarens identifieringsuppgifter, särskilt skatteidentifieringsnummer,
b. Beställarens e-postadress som behövs för att genomföra avtalet,
c. typ (elementnummer) och antalet varor från Säljarens sortiment,
d. leveransadressen.
3. Beställningar som görs av Beställaren registreras och lagras i Säljarens system. Beställaren är skyldig att förvara bokföringshandlingar som fungerar som underlag för avtal som träffats i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor enligt tillämplig lagstiftning.
4. Har Beställaren gjort en beställning och upptäckt efteråt att den innehåller fel när det gäller antalet eller kvaliteten av produkter eller fel i andra uppgifter, ska han eller hon genast kontakta Säljarens representanter för att korrigera beställningen.
5. Har en beställning inkommit ska Säljaren ta fram ett anbud med uppgifter om beställningens värde, leveranstid, leveranssätt och betalningstid. Detta anbud ska då skickas i form av ett e-postmeddelande till Beställarens e-postadress. Innan Säljaren tar fram anbudet bör han eller hon kontrollera om de beställda produkterna finns tillgängliga. Om det visar sig då att en eller flera av de beställda produkterna inte är tillgängliga längre, ska Säljaren informera Beställaren om detta.
6. Beställaren är skyldig att läsa igenom Säljarens anbud och godkänna det i form av ett e-postmeddelande, vilket är att anses vara bindande. Försäljningsavtalet anses ha träffats mellan Parterna då Beställaren skickat iväg ett e-postmeddelande, av vilket det framgår att Säljarens anbud har godkänts. Har Beställaren återkommit med några anmärkningar angående Säljarens anbud ska försäljningsavtalet anses ha träffats då Säljaren godkänt Beställarens samtliga anmärkningar genom att skicka en mottagningsbekräftelse till Beställaren.
7. Platsen för avtalets ingående ska alltid vara Säljarens säte i Toruń, ulica Klonowica 37.
8. Säljaren förbehåller sig rätten att inte besvara Beställarens order. Då uppstår det inget rättsligt förhållande och Beställaren ska inte ha rätt att väcka några anspråk gentemot Säljaren.
9. Om Beställaren misstänks ha lagt en falsk beställning förbehåller Säljaren sig rätten att kontakta Beställaren för att verifiera om det finns någon grund för dessa misstankar. Säljaren förbehåller sig rätten att ställa in beställningen om det visar sig att Beställaren lagt en falsk beställning.

§3
[Leveranser]

1. Varan som omfattas av försäljningsavtalet levereras till Beställaren via ett bud enligt de villkor och regler som anges i Säljarens anbud.
2. Varor levereras inom Polen. Det finns även möjlighet att leverera varor utanför Polen.
3. Har det kommit till Säljarens kännedom att leveransen inte kan ske inom angiven tid, ska han eller hon kontakta Beställaren för att komma överens om en ny leveranstid.
4. Säljaren förklarar härmed att inga leveranser sker på lördagar, söndagar och lagstadgade helgdagar.
5. Beställaren förbinder sig att i budets närvaro kontrollera om förpackningen har skadats under transporten och om försändelsens innehåll överensstämmer med anbudet som Beställaren har godkänt.
6. Efter att varan har levererats övergår ansvaret för risker hänförliga till varan till Beställaren.

§4
[Betalningssätt]

1. Betalning för beställda varor får erläggas på ett av följande sätt:
a. betalning vid leverans - betalas direkt till budet som levererar beställningen,
b. via elektronisk överföring, banköverföring, ordinarie överföring eller med kreditkort till Säljarens konto. Beställningen hanteras så fort Säljaren fått hela beloppet för Beställningen. Transaktioner med kreditkort eller elektronisk överföring sker via www.Przelewy24, Pay Pal.
2. Vid betalning med kreditkort krypteras Beställarens kortuppgifter för att minimera risken för obehörig åtkomst. Kreditkort verifieras och behöver auktoriseras av kortutgivare. Om kortutgivaren inte bekräftar betalningen får Säljaren inte hållas ansvarig för försenad eller utebliven leverans och avtalet mellan parterna ska inte anses ha träffats.
3. Detaljerad information om betalningssätt och betalningstid ska finnas med i respektive anbud som tagits fram av Säljaren i enlighet med § 2 i de allmänna försäljningsvillkoren.
4. Priserna som anges i Säljarens anbud ska innehålla moms.
5. Enligt vad som framgår av tillämplig lagstiftning avseende varor som levereras till olika medlemsstater inom EU, om Beställaren betalar eller borde betala mervärdesskatt, kan regeln om omvänd betalningsskyldighet som stipuleras i direktivet 2006/112 komma att tillämpas. Säljaren ska då inte debitera mervärdesskatt under förutsättning att Beställaren har bekräftat att han eller hon kommer att betala mervärdesskatt på levererade varor inom ramen för omvänd betalningsskyldighet.
6. Genom att träffa avtal i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor befullmäktigar Beställaren Säljaren att ställa ut en elektronisk faktura enligt gällande lagstiftning.
7. Den beställda produkten fortsätter vara Säljarens egendom tills Beställaren betalar hela köpesumman som anges i Säljarens anbud som Beställaren har godkänt.

§5
[Säljarens ansvar vid produktavvikelser i förhållande till avtal med företag]

1. Säljaren lämnar inga garantier på varor som är föremål för försäljningsavtalet.
2. Säljaren har garantiansvar gentemot Beställaren endast om Beställaren har upptäckt och informerat Säljaren om ett fysiskt fel inom 14 dagar efter den dag då varan överlämnades till Beställaren, med förbehåll för stycken 4 och 5.
3. För att Beställaren ska kunna utöva sina garantirättigheter vid fysiska fel bör han eller hon framställa anspråk genom att logga in på https://www.gastroparts.com och använda formuläret som finns att tillgå på webbsidan. Anspråk som inte framställs med hjälp av formuläret är ogiltiga.
4. Har Beställaren fått andra element än de som presenterades i anbudet, ska Säljaren hållas ansvarig i samband med garantin under förutsättning att Beställaren upptäckt avvikelsen och informerat Säljaren om den inom 3 dagar efter den dag då varorna överlämnades till Beställaren.
5. Har Beställaren fel antal varor, ska Säljaren hållas ansvarig i samband med garantin under förutsättning att Beställaren upptäckt avvikelsen och informerat Säljaren om den inom 3 dagar efter den dag då varorna överlämnades till Beställaren.
6. Om avtalet avser en specialbeställning, om vilket Säljaren ska ha informerat Beställaren, undantas Säljaren från garantiansvar för fel.
7. Om Beställarens anspråk grundar sig på transportskador, får de godtas under förutsättning att Beställaren har upprättat ett skadeprotokoll i budets närvaro.

§6
[Säljarens ansvar för produktavvikelser i förhållande till avtal med konsumenter]

1. Konsumenten har rätt att frånträda försäljningsavtalet inom 14 dagar från den dag det träffades. Man får frånträda avtalet utan att ange något skäl. Tiden under vilken man får frånträda avtalet börjar räknas från den dag då varan övertogs av Konsumenten.
2. Konsumenten får frånträda avtalet genom att tillställa Säljaren en förklaring om frånträdande från avtalet. Denna förklaring kan upprättas med hjälp av följande formulär: https://www.gastroparts.com/pliki/dokumenty/wzór_odstapienia_od_umowy.doc
3. För att hålla sig till fjortondagarsfristen räcker det att skicka förklaringen innan den löper ut.
4. Efter att tidsfristen för att frånträda avtalet inom fjorton dagar löpt ut slutar rätten att frånträda avtalet att gälla med undantag för andra fall då det är möjligt att frånträda avtalet som framgår av gällande lagstiftning.
5. Ett avtal som har frånträtts anses aldrig ha träffats. Har en konsument lämnat in förklaringen om frånträdande från avtalet innan Säljaren godkänt hans eller hennes anbud, slutar anbudet vara bindande.
6. Säljaren förbinder sig att återbetala till konsumenten samtliga belopp som denne erlagt, inbegripet leveranskostnader, utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter den dag då Säljaren mottog konsumentens förklaring om frånträdande från avtalet. Har konsumenten valt ett annat leveranssätt än det vanliga billigaste transportsätt som erbjuds av Säljaren, ska de extra kostnader konsumenten fått stå för inte återbetalas.
7. Säljaren ska återbetala beloppen genom att använda samma betalningssätt som konsumenten har använt med mindre än att konsumenten uttryckligen samtyckt till ett annat återbetalningssätt som inte innebär några kostnader för honom eller henne.
8. Har Säljaren inte föreslagit att själv hämta varan från konsumenten, får han eller hon vänta med att återbetala de mottagna beloppen tills Beställaren skickar tillbaka eller levererar varorna, beroende på vilket som sker tidigare.
9. Konsumenten är skyldig att återlämna varorna till Säljaren eller överlämna varan till en av Säljaren utsedd person utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från den dag då Säljaren frånträdde avtalet. Denna tidsfrist gäller inte om Säljaren föreslagit att hämta varan på egen hand. För att hålla sig till denna tidsfrist räcker det att skicka varan innan tidsfristen löper ut. Konsumenten ska endast stå för direkta återlämningskostnader.
10. Konsumenten har även rätt att på egen hand återlämna varan vid Säljarens säte.
11. Konsumenten ska hållas ansvarig om mängden varor har minskat till följd av att de använts i en större utsträckning än vad som behövts för att verifiera varans typ, egenskaper och huruvida den fungerar korrekt.
12. Konsumenten har inte rätt att frånträda avtal som avser icke-prefabricerade varor som har tillverkats enligt konsumentens specifikation eller som är avsedda för att uppfylla konsumentens individuella behov.
13. Om en vara som Beställaren har köpt är behäftad med ett fysiskt eller rättsligt fel har Konsumenten rätt att göra reklamation i enlighet med kodeks cywilny [civillagen](artikel 556 och efterföljande artiklar i civillagen). Anspråket ska grundas på garantiansvar för fel.
14. En vara är att anses som defekt om:
1. den saknar egenskaper som den bör besitta med tanke på dess ändamål som stipuleras i avtalet eller som framgår av omständigheter eller produktens användningsområde,
2. den saknar egenskaper som Säljaren försäkrat Beställaren om, exempelvis genom att presentera ett prov eller en schablon,
3. är inte lämplig för det ändamål som Beställaren informerade Beställaren om då avtalet ingicks och som Säljaren inte invände mot,
4. den var ofullständig då den överlämnades till Beställaren.
15. Säljaren ska pröva reklamationer av fel som omfattas av garantin inom 14 dagar.
16. Konsumenten, oavsett om han eller hon har möjlighet att driva sina anspråk i domstol eller inte, har rätt att lösa tvister med företagare utanför domstol, bl.a. genom medling, skiljeförfarande och reklamationsnämnder.
17. Konsumenten har i synnerhet rätt att vända sig till en av skiljenämnder avsedda för att lösa konsumenttvister. En lista över sådana institutioner finns att tillgå på: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
18. För att tillvarata sina rättigheter har konsumenten dessutom rätt att vända sig till vederbörande konsumentombudsmän i sin storkommun/stad eller samhällsorganisationer som är verksamma inom konsumentskydd (bl.a. Konsumentbyrån: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html eller Föreningen för polska konsumenter: http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html)

§7
[Returrätt]

Om Beställaren har beställt en vara med fel parametrar kommer Säljaren att ta emot de felaktiga elementen om samtliga följande villkor uppfylls:
1. Beställaren har skickat returanmälan genom att använda rätt formulär inom 3 dagar efter den dag då varan mottogs,
2. Anmälan avser en standardvara, inte en specialanpassad vara som levererats enligt Beställarens önskemål,
3. Varan har returnerats i sin originalförpackning och är fri från spår av användning eller montage.
Annars har Säljaren rätt att vägra ta emot varan och återbetala köpesumman.

§8
[Slutbestämmelser]

1. För att hantera beställningen på rätt sätt samtycker Beställaren till att hans eller hennes personuppgifter används av Säljaren. Säljaren meddelar att Beställaren har, med stöd av lagen om skydd av personuppgifter, rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätta till dem och begära att de slutar användas.
2. Personuppgiftsansvarig är Gastroparts Sp. Jawna med säte i Toruń, ul. Klonowica 37, skatteidentifieringsnummer: 956-227-59-65, REGON [nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet]: 340784260, KRS [nummer i det nationella domstolsregistret]: 0000369171.
3. Om en av bestämmelserna i dessa allmänna försäljningsvillkor ogiltigförklaras genom ett lagakraftvunnet beslut fattat av en myndighet eller ett lagakraftvunnet avgörande av en allmän domstol, ska de övriga allmänna försäljningsvillkoren fortsätta gälla och inte omfattas av denna ogiltigförklaring.
4. Beställarens samtliga förslag på undantag från de allmänna försäljningsvillkoren kräver ett uttryckligt skriftligt samtycke från Säljaren.
5. Uppgifter som finns i kataloger och på Säljarens webbsida utgör inte ett anbud i den bemärkelse som avses i artikel 66 i civillagen och är endast en inbjudan till förhandlingar.
6. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra de allmänna försäljningsvillkoren genom att publicera deras ändade version på sin webbsida. Ändringar som införs av Säljaren ska dock inte omfatta beställningar som redan gjorts och avtal som redan träffats.
7. Parterna ska inte hållas ansvariga för att delvis eller helt inte ha fullgjort sina skyldigheter som framgår av avtalet om detta beror på force majeure. Med force majeure avses omständigheter som är svåra att förutse och ligger utom partens kontroll, i synnerhet: brand, strejk, översvämning, embargo, begränsad energitillförsel, transportstörningar, jordbävningar osv.
8. Vid tolkning av försäljningsavtalet ska den polska versionen av avtalet och de allmänna försäljningsvillkoren äga företräde.
9. Vid frågor som inte regleras i de allmänna försäljningsvillkoren ska den polska civillagen tillämpas. De allmänna försäljningsvillkoren och avtal som grundar sig på dessa regleras av polsk lag.
10. Samtliga tvister och krav som uppstår med anledning av avtal som grundar sig på de allmänna försäljningsvillkoren, inbegripet samtliga tvister som uppstår med anledning av överträdelse, uppsägning eller ogiltigförklaring av avtal, utebliven eller bristande fullgörande av beställning, utebliven eller bristande fullgörande av garantirelaterade skyldigheter, som Parterna inte kunnat lösa i godo, ska prövas av polska allmänna domstolar, i synnerhet den domstol som är behörig på den ort där Säljaren har sitt säte (med undantag för tvister som uppstått med anledning av avtal med konsumenter).
11. Beställaren har rätt att översända till Säljaren olika anmärkningar och förslag på hur de allmänna försäljningsvillkoren bör utformas och hur Säljaren bör utföra sina tjänster. Alla sådana förslag ska skickas till Säljarens e-postadress: gastroparts@gastroparts.com

Om du behöver hjälp med att välja reservdelar ta kontakt med oss
Ring oss!

  +48 56 657 76 23

vi accepterar betalningar


GastroParts Sp. Jawna
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» fullständiga kontaktuppgifter