REGULAMIN

REGULAMIN

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

§1
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich zawierane są umowy sprzedaży i dostawy towarów handlowych. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym dokumentem.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą każdej transakcji sprzedaży i dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym (GASTROPARTS Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Józefa Nowaka 7-9, nr KRS: 0000369171) a Zamawiającym, który jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i składa zamówienie w związku z powyższą działalnością gospodarczą lub konsumentem, co oznacza, że nabywa od Sprzedającego towar bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Składając zamówienie na towar znajdujący się w asortymencie Sprzedającego, Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ewentualnej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
4. Ogóle Warunki Sprzedaży znajdują się na stronie internetowej https://www.gastroparts.com/pl/news-6 oraz na żądanie Zamawiającego mogą mu zostać okazane w siedzibie Sprzedającego przy ul. Józefa Nowaka 7-9 w Toruniu. Na żądanie Zamawiającego aktualna wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży może mu zostać doręczona w postaci elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
5. Wszelkie marki, logo, nazwy produktów i tytuły używane w witrynie Sprzedającego są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi Sprzedającego lub należą do stron trzecich lub posiadaczy nazw handlowych. Niedozwolone jest używanie lub powielanie takich znaków handlowych, logo lub nazw handlowych, bez zgody Sprzedającego gdyż może to stanowić poważne naruszenie praw ich posiadacza.
6. Wszelkie teksty, dokumenty, projekty, zdjęcia lub inne usługi znajdujące się w witrynie Sprzedającego, a także, związane z nią kody źródłowe oraz wszelkie pozostałe materiały w witrynie Sprzedającego są chronione prawami autorskimi Sprzedającego lub jego dostawców oraz podwykonawców.
7. Dozwolone jest wyłącznie elektroniczne kopiowanie lub drukowanie wersji papierowej fragmentów witryny Sprzedającego w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia lub korzystania z witryny Sprzedającego jako pomocy w zakupach. Niedozwolone jest jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji oraz materiałów Sprzedającego, w tym ich powielanie w celach innych niż wskazane powyżej, modyfikacja, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja. Jeżeli Zamawiający zdecydują się wykorzystać informacje z Witryny Sprzedającego, wymagana jest do tego pisemna zgoda Sprzedającego.

 

§2
[Sposób składania zamówienia]

1. Zainteresowani zawarciem umowy sprzedaży Zamawiający, są uprawnieni do złożenia zamówienia w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
a. mailowo - na adres mailowy gastroparts@gastroparts.com
b. poprzez stronę www (po zalogowaniu się na założone wcześniej konto).
2. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje:
a. dane identyfikacyjne Zamawiającego, a w szczególności numer NIP,
b. adres e-mail Zamawiającego, niezbędny do prawidłowego zrealizowania umowy,
c. rodzaj (numer części) oraz ilość poszczególnych towarów z asortymentu Sprzedającego,
d. miejsce dostawy zamówionego towaru.
3. Zamówienia składane przez Zamawiającego będą rejestrowane i przechowywane w systemie Sprzedającego. Dokumenty księgowe, stanowiące potwierdzenie realizacji umowy zawartej w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Jeżeli po złożeniu zamówienia, Zamawiający zorientuje się, że w zamówieniu znalazły się błędy dotyczące ilości lub jakości wybranych produktów, jak też błędy dotyczące innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielami Sprzedającego w celu skorygowania zamówienia.
5. W odpowiedzi na zamówienie, Sprzedający przygotuje ofertę sprzedaży towaru zawierającą ostateczną wartość zamówienia, termin realizacji, sposób dostawy oraz termin zapłaty. Powyższa oferta zostanie przesłana Zamawiającemu w formie wiadomości e-mail, na uprzednio wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Oferta zostanie przez Sprzedającego przygotowana po uprzednim zweryfikowaniu dostępności danych produktów. Jeżeli w momencie przygotowywania oferty okaże się, że jeden lub kilka z wybranych przez Zamawiającego produktów jest już niedostępny, Sprzedający przekaże Zamawiającemu stosowną informację.
6. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią oferty przygotowanej przez Sprzedającego i do wiążącego zaakceptowania oferty w formie wiadomości e-mail. Do zawarcia pomiędzy Stronami ważnej umowy sprzedaży, dochodzi z chwilą nadania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, zawierającej akceptację oferty Sprzedającego. Jeżeli w odpowiedzi na ofertę Sprzedającego Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia od oferty, umowa sprzedaży będzie uważana za zawartą z chwilą akceptacji przez Sprzedającego wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego, co Sprzedający uczyni poprzez przesłanie do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
7. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży, każdorazowo jest siedziba Sprzedającego przy ulicy Józefa Nowaka 7-9 w Toruniu.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na złożone przez Zamawiającego zamówienie. W powyższej sytuacji nie dojdzie do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, a Zamawiający nie będzie uprawniony do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
9. W przypadku podejrzenia, że Zamawiający złożył zamówienie fałszywe lub nieuczciwe, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowego skontaktowania się z Zamawiającym w celu weryfikacji zasadności powyższych podejrzeń. W razie potwierdzenia, że Zamawiający złożył zamówienie fałszywe lub nieuczciwe, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

§3
[Realizacja dostawy]

1. Stanowiący przedmiot umowy sprzedaży towar, będzie dostarczony Zamawiającemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, na warunkach i zasadach każdorazowo określonych w przygotowanej przez Sprzedającego ofercie.
2. Dostawy towaru realizowane są na terytorium Polski. Dostawa towaru może zostać zrealizowana także poza granicami Polski.
3. Jeżeli Sprzedający uzyska wiedzę, że z powodu wyjątkowych okoliczności, dostawa nie może zostać wykonana w pierwotnie ustalonym terminie, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia nowego terminu dostawy.
4. Sprzedający informuje, iż nie prowadzi dostaw w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z potwierdzoną przez Zamawiającego ofertą.
6. Z chwilą dostawy towaru za ryzyko związane z towarem odpowiada Zamawiający.

 

§4
[Sposób płatności]

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a. płatność za pobraniem - płatność do rąk kuriera dostarczającego zamówione towary,
b. przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową na rachunek Sprzedającego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedającego całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.Przelewy24.pl , Pay Pal
2. W przypadku płatności kartą kredytową, dane karty Zamawiającego zostaną zaszyfrowane w celu zminimalizowania ryzyka nieupoważnionego dostępu. Karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji przez wystawcę karty. W sytuacji, w której wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy, a umowa między stronami nie zostanie skutecznie zawarta.
3. Szczegóły dotyczące sposobu oraz terminu płatności, każdorazowo będą zawarte w ofercie, przygotowanej przez Sprzedającego zgodnie z § 2 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
4. Ceny wskazane w ofercie przygotowanej przez Sprzedającego będą zawierały podatek VAT.
5. Zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w danym obszarze prawnym, w odniesieniu do towarów dostarczanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli Zamawiający jest lub ma obowiązek być podatnikiem podatku VAT, może mieć zastosowanie zasada odwrotnego obciążenia, wynikająca z dyrektywy 2006/112. W takim przypadku Sprzedający nie naliczy podatku VAT, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia przez Zamawiającego, że rozliczy on podatek VAT od dostarczonych towarów w ramach procedury odwrotnego obciążenia.
6. Zawierając umowę w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Do czasu zapłacenia przez Zamawiającego całej ceny sprzedaży, wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty, zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego.

 

§5
[Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w relacjach z przedsiębiorcami]

1. Sprzedający nie udziela gwarancji na towar będący przedmiotem umowy sprzedaży.
2. Sprzedający odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, tylko wtedy jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona i zgłoszona Sprzedającemu przez Zamawiającego przed upływem 14 dni od dnia wydania rzeczy w posiadanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.
3. Warunkiem skutecznego wykonania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest skierowanie roszczeń na formularzu dostępnym po zalogowaniu się na stronie internetowej https://www.gastroparts.com. Zgłoszenia roszczeń z pominięciem właściwego formularza nie będą uważane za skutecznie zgłoszone.
4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego części innych niż te, które były przedmiotem oferty, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona i zgłoszona Sprzedającemu przez Zamawiającego przed upływem 3 dni od dnia wydania rzeczy w posiadanie Zamawiającego.
5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego nieprawidłowej ilości towaru Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona i zgłoszona Sprzedającemu przez Zamawiającego przed upływem 3 dni od dnia wydania rzeczy w posiadanie Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest towar sprowadzany specjalnie na życzenie Zamawiającego, o czym Sprzedający ma obowiązek poinformować Zamawiającego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
7. W przypadku gdy przyczyną roszczeń Zamawiającego jest uszkodzenie towaru przy transporcie, warunkiem uwzględnienia jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.

8. Zapisów § 5 ust. 2-7nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§6
[Odpowiedzialność Sprzedającego za niezgodność towaru z umową w relacjach z konsumentami]

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
2. Konsument może odstąpić od umowy, poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem: https://www.gastroparts.com/pliki/dokumenty/wzór_odstapienia_od_umowy.doc
3. Do zachowania czternastodniowego terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Po upływie czternastodniowego terminu odstąpienia od umowy uprawnienie powyższe wygasa, z zastrzeżeniem pozostałych możliwości odstąpienia od umowy, wynikających z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W sytuacjach, w których konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, obowiązek zwrotu nie będzie obejmował poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.
7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wywołujący dla niego żadnych kosztów.
8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru na rzecz Sprzedającego lub przekazania Towaru osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin ten nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający zaproponował, iż samodzielnie odbierze towar. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłać towar przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument jest także uprawniony do dokonania zwrotu towaru samodzielnie w siedzibie Sprzedającego.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, powstałe w wyniku korzystania z towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania towaru.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
13. Jeżeli zakupiony przez Zamawiającego towar będzie dotknięty wadą fizyczną lub prawną, Konsument może złożyć reklamację w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne kodeksu cywilnego). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.
14. Sprzedany towar będzie traktowany jako wadliwy, jeżeli:
1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewniał Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3. nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedającego przy zawieraniu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady, będą przez Sprzedającego rozstrzygane w terminie 14 dni.
16. Konsument, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe.
17. W szczególności, konsument ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
18. Ponadto konsument w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym m.in. do Federacji Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html lub też Stowarzyszenia Konsumentów Polskich http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html)

19. Zawarte w niniejszym paragrafie zapisy dotyczące konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń nie stosuje się.

 

§7
[Prawo zwrotu części]

W przypadku zamówienia przez Zamawiającego towaru o niewłaściwych parametrach, Sprzedający przyjmie zwrot części pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń:

1. Zamawiający zgłosi wniosek o zwrot towaru na formularzu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania towaru,
2. Wniosek dotyczy towaru standardowego, a więc nie towaru sprowadzanego na specjalne życzenie Zamawiającego,
3. Towar zostanie odesłany w oryginalnym opakowaniu i nie będzie nosić żadnych śladów użytkowania czy montowania.

W przeciwnym wypadku Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru i zwrotu ceny sprzedaży.

 

§8
[Postanowienia końcowe]

1. W celu prawidłowej obsługi zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sprzedającego. Sprzedający informuje, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania wykorzystywania powyższych danych.
2. Administratorem danych osobowych jest Gastroparts sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Józefa Nowaka 7-9, NIP: 956-227-59-65, REGON: 340784260, KRS: 0000369171.
3. W razie uznania jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży za nieważne, na podstawie prawomocnej decyzji organu administracji publicznej lub prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, pozostałe warunki niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostaną w mocy, a wskazane powyżej stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.
4. Wszelkie zaproponowane przez Zamawiającego odstępstwa od Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Sprzedającego.
5. Informacje podane w katalogach, folderach oraz na stronie Internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do prowadzenia negocjacji.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży, poprzez opublikowanie ich zmienionej wersji na stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany wprowadzone przez Sprzedającego nie będą jednak miały zastosowania do już złożonych zamówień i już zawartych umów.
7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się niemożliwe do przewidzenia, okoliczności niezależne od strony, a w szczególności: pożar, strajk, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi, itp.
8. Dla interpretacji treści Umowy Sprzedaży decydująca jest treść Umowy oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży w języku polskim.
9. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego kodeksu cywilnego. Prawem właściwym dla Ogólnych Warunków Sprzedaży i zawartych w oparciu o nie umów jest prawo polskie.
10. Wszelkie spory i roszczenia wynikające z umów zawartych w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży, w tym wszelkie spory dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności, niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie przez Strony będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, a w szczególności przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego (z wyłączeniem sporów powstałych na tle umów z konsumentami oraz z wyłączeniem sporów powstałych na tle umów z osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego).
11. Zamawiający ma prawo zgłaszania Sprzedającemu wszelkich uwag i sugestii związanych z brzmieniem Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz sposobem realizacji świadczeń przez Sprzedającego. Wszelką korespondencję w tym zakresie proszę kierować na adres e-mail Sprzedającego: gastroparts@gastroparts.com 

 

Potrzebujesz pomocy przy doborze części?
Zadzwoń do nas!

  +48 56 657 00 66

akceptujemy płatności


Gastroparts sp. z o.o.
ul. Józefa Nowaka 7-9
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» pełne dane kontaktowe