REGLEMENT

REGLEMENT

Algemene verkoopsvoorwaarden (GT&C)

§1
[Algemene bepalingen]

1. In dit document worden de voorwaarden vastgesteld waaronder contracten voor de verkoop en levering van handelsgoederen worden gesloten. Wij raden u aan dit document aandachtig te lezen.
2. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop- en leveringstransactie van commerciële goederen tussen de Verkoper (GASTROPARTS  Vennootschap gevestigd te Torun, Józefa Nowaka 7-9, KRS-nr.: 0000369171) en de Koper, een entiteit die een bedrijfsactiviteit uitoefent en een bestelling plaatst in verband met de hierboven genoemde bedrijfsactiviteit of verbruiker, wat betekent dat hij goederen van de Verkoper koopt zonder enige connectie, wat betekent dat hij goederen koopt zonder dat hij een verbinding heeft met de Verkoper.
3. Door het plaatsen van een bestelling voor goederen die in het assortiment van de Verkoper zijn opgenomen, erkent en aanvaardt de besteller dat de algemene verkoopsvoorwaarden een integraal onderdeel vormen van een eventuele verkoopovereenkomst met de Verkoper.
4. De algemene verkoopvoorwaarden zijn te vinden op de website https://www.gastroparts.com/pl/news-6 en kunnen op verzoek van de besteller aan de besteller worden voorgelegd in het hoofdkantoor van de Verkoper aan de Józefa Nowaka 7-9 in Toruń, Polen. Op verzoek van de besteller kan de actuele versie van de algemene verkoopvoorwaarden in elektronische vorm aan de besteller worden gezonden naar het door de besteller opgegeven email-adres.
5. Alle merken, logo's, productnamen en titels die op de website van de Verkoper worden gebruikt, zijn handelsmerken van de Verkoper, of zijn eigendom van derden, of handelsnamen. Het is verboden om dergelijke handelsmerken, logo's of handelsnamen te gebruiken of te reproduceren zonder toestemming van de Verkoper, aangezien dit een ernstige schending van de rechten van de houder ervan betekent.
6. Alle teksten, documenten, ontwerpen, foto's of andere diensten op de website van de Verkoper, evenals alle gerelateerde broncodes en alle andere materialen op de website van de Verkoper zijn beschermd door het auteursrecht van de Verkoper of van zijn leveranciers en onderaannemers.
7. Alleen het elektronisch kopiëren of afdrukken van de papieren versie van fragmenten van de website van de Verkoper is toegestaan, voor zover dit noodzakelijk is voor het plaatsen van een bestelling of het gebruik van de website van de Verkoper als hulpmiddel bij de aankoop. Elk ander gebruik van de informatie en het materiaal van de Verkoper is verboden, met inbegrip van de vermenigvuldiging ervan voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden, wijziging, verspreiding of herpublicatie. Indien de Koper ervoor kiest om informatie van de website van de Verkoper te gebruiken, is de schriftelijke toestemming van de Verkoper vereist.

§2
[Wijze van bestellen]

1. De besteller die geïnteresseerd is in het sluiten van een koopovereenkomst heeft het recht om een bestelling te plaatsen op een van de hieronder aangegeven manieren:
a. per email - naar het email adres gastroparts@gastroparts.com
b. via de website (na het inloggen op de eerder aangemaakte account).
2. De volgende informatie dient bij de bestelling te worden gevoegd:
a. identificatiegegevens van de aanbestedende dienst, met name het BTW-nummer,
b. het email-adres van de besteller, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst,
c. type (onderdeelnummer) en hoeveelheid van afzonderlijke goederen uit het assortiment van de Verkoper,
d. plaats van levering van de bestelde goederen.
3. Bestellingen van de besteller worden geregistreerd en opgeslagen in het systeem van de Verkoper. Boekhoudkundige bescheiden ter bevestiging van de uitvoering van de op basis van deze algemene verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst worden door de besteller bewaard in overeenstemming met de algemeen geldende wettelijke voorschriften ter zake.
4. Indien de Koper na het plaatsen van een bestelling vaststelt dat de bestelling fouten bevat met betrekking tot de kwantiteit van de geselecteerde producten, alsook fouten met betrekking tot andere gegevens, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de vertegenwoordigers van de Verkoper om de bestelling te corrigeren.
5. In antwoord op de bestelling zal de Verkoper een aanbod voor de verkoop van goederen opstellen dat de uiteindelijke waarde van de bestelling, de datum van levering, de wijze van levering en de datum van betaling bevat. Het bovenstaande aanbod wordt per email aan de besteller naar het eerder door de besteller opgegeven email-adres gestuurd. Het aanbod wordt door de Verkoper opgesteld na voorafgaande controle van de beschikbaarheid van de producten. Indien één of meer van de door de Koper gekozen producten niet meer beschikbaar zijn op het moment van de voorbereiding van de aanbieding, zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte stellen.
6. De besteller is verplicht zich van de inhoud van het door de Verkoper opgestelde aanbod op de hoogte te stellen en het aanbod per email te aanvaarden. De totstandkoming van een geldige koopovereenkomst tussen de partijen vindt plaats op het moment dat de besteller een email met de aanvaarding van het aanbod van de Verkoper stuurt. Indien de Koper naar aanleiding van het aanbod van de Verkoper bezwaar maakt tegen het aanbod, wordt de koopovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Verkoper alle bezwaren van de Koper aanvaardt, hetgeen de Verkoper zal doen door aan de Koper een bevestiging van aanvaarding van de order te sturen.
7. De plaats van sluiting van de koopovereenkomst is de maatschappelijke zetel van de Verkoper te Józefa Nowaka 7-9 in Toruń, Polen.
8. De Verkoper behoudt zich het recht voor om niet op de bestelling van de besteller te reageren. In een dergelijke situatie wordt geen rechtsverhouding aangegaan en is de Koper niet gerechtigd enige vordering op de Verkoper in te stellen.
9. Indien de Verkoper vermoedt dat de Koper een valse of oneerlijke bestelling heeft geplaatst, behoudt de Verkoper zich het recht voor om bijkomend contact op te nemen met de Koper om de geldigheid van de bovenstaande vermoedens te verifiëren. In geval van bevestiging dat de Koper een valse of oneerlijke bestelling heeft geplaatst, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

§3
[Uitvoering van de levering]

1. De goederen waarop de koopovereenkomst betrekking heeft, worden door een koeriersbedrijf aan de besteller geleverd tegen de voorwaarden die telkens in de door de Verkoper opgestelde offerte worden vermeld.
2. De levering van goederen vindt plaats op het grondgebied van Polen. Levering van goederen kan ook buiten de grenzen van Polen worden gerealiseerd.
3. Indien de Verkoper er zich rekenschap van geeft dat door uitzonderlijke omstandigheden de levering niet binnen de oorspronkelijk overeengekomen termijn kan plaatsvinden, neemt de Verkoper contact op met de Koper om een nieuwe leveringsdatum vast te stellen.
4. De Verkoper informeert dat hij niet levert op zaterdag, zondag en feestdagen.
5. De klant verplicht zich om in aanwezigheid van een koerier na te gaan of de verpakking tijdens het transport niet beschadigd is en of de inhoud van de zending overeenstemt met de door de klant bevestigde offerte.
6. Op het moment van levering van de goederen is de Afnemer verantwoordelijk voor het risico van de goederen.

§4
[Betaalmethode]

1. Betaling van de bestelde goederen kan op één van de volgende manieren gebeuren:
a. Onder rembours: betaling aan de koerier die de bestelde goederen levert,
b. Door elektronische overschrijving, gewone overschrijving, of kredietkaart op de rekening van de Verkoper. De uitvoering van de bestelling wordt aangevat nadat de Verkoper het totale bedrag van de vereiste betaling voor de bestelling heeft ontvangen. Verrekeningen van creditcard- en e-overschrijvingstransacties worden uitgevoerd via www.Przelewy24.pl , en via Pay Pal
2. In geval van betaling per creditcard worden de gegevens van de kaart van de besteller versleuteld om het risico van ongeoorloofde toegang te minimaliseren. Kredietkaarten zijn onderworpen aan verificatie en autorisatie door de kaartuitgever. Indien de uitgever van de kaart de betaling niet bevestigt, is de Verkoper niet aansprakelijk voor vertraging of niet-uitvoering van de levering en wordt de overeenkomst tussen de partijen niet effectief gesloten.
3. De gegevens betreffende de wijze en datum van betaling zullen telkens worden opgenomen in de door de Verkoper overeenkomstig § 2 van de algemene verkoopsvoorwaarden opgestelde offerte.
4. De prijzen die in de door de Verkoper opgestelde offerte zijn vermeld, zijn inclusief BTW.
5. Op grond van de regels en voorschriften die in een bepaald rechtsgebied van kracht zijn voor goederen die worden geleverd in afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie, kan, indien de Koper belastingplichtige is of moet zijn, het verleggingsbeginsel van toepassing zijn dat voortvloeit uit de richtlijn 2006/112. In een dergelijk geval zal de Verkoper geen BTW aanrekenen, op voorwaarde dat de Koper de bevestiging van de Koper krijgt dat hij de BTW op de geleverde goederen zal verrekenen met de BTW in het kader van de verleggingsregeling.
6. Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene verkoopvoorwaarden machtigt de besteller de Verkoper om een factuur in elektronische vorm uit te reiken, conform de geldende voorschriften.
7. Zolang de besteller niet de volledige koopprijs van de door de besteller aanvaarde aanbieding heeft betaald, blijven de bestelde goederen eigendom van de Verkoper.

§5
[Aansprakelijkheid van de Verkoper voor de niet-conformiteit van de goederen met de overeenkomst in de betrekkingen met de ondernemers]

1. De Verkoper geeft geen garantie voor de goederen die het voorwerp uitmaken van de verkoopovereenkomst.
2. De Verkoper is slechts aansprakelijk jegens de Koper onder garantie indien een productiefout wordt vastgesteld dat door de Koper binnen veertien dagen na de datum van afgifte van de goederen aan de Koper, aan de Verkoper wordt gemeld, met inachtneming van het bepaalde in de leden 4 en 5 hieronder vermeld.
3. Voorwaarde voor de effectieve uitoefening van de garantierechten door de besteller voor gebreken is een rechtstreekse aanspraak op het na het inloggen op de website https://www.gastroparts.com. beschikbare formulier. Vorderingen die zonder de juiste vorm worden ingediend, zullen als niet geldig worden beschouwd.
4. Indien de Koper andere onderdelen ontvangt dan die waarop het aanbod betrekking heeft, is de Verkoper aansprakelijk onder de garantie, indien de onverenigbaarheid van de goederen met de overeenkomst door de Koper wordt vastgesteld, en aan de Verkoper wordt meegedeeld binnen 3 dagen na de datum van bezitneming van de goederen door de Koper.
5. Indien de Koper een onjuiste hoeveelheid goederen ontvangt, is de Verkoper aansprakelijk onder de garantie, indien de onverenigbaarheid van de goederen met de overeenkomst wordt vastgesteld en aan de Verkoper wordt meegedeeld door de Koper binnen 3 dagen na de datum van bezitneming van de goederen door de Koper.
6. Indien de koopovereenkomst betrekking heeft op specifiek op verzoek van de koper ingevoerde goederen, waarvan de Verkoper verplicht is de koper op de hoogte te stellen, is de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de garantie voor gebreken uitgesloten.
7, In het geval dat de reden voor de klachten van de Klant de schade aan de goederen tijdens het transport is, is de voorwaarde voor het in aanmerking nemen van eventuele klachten van de Klant het opstellen van een schadeprotocol in aanwezigheid van de betreffende koerier.

§6
Aansprakelijkheid van de Verkoper voor de niet-overeenstemming van de goederen met de overeenkomst ten aanzien van de Koper]

1. De Koper heeft het recht om binnen veertien dagen na het sluiten van de koopovereenkomst de overeenkomst te herroepen. De opzegging van het contract vereist geen enkele reden om het contract op te zeggen. De herroepingstermijn van de overeenkomst gaat in op het moment dat de Koper de goederen in ontvangst neemt.
2. De Koper kan de overeenkomst herroepen door middel van een verklaring van herroeping aan de Verkoper. Deze verklaring kan op het formulier worden gesteld, waarvan het model beschikbaar is op het volgende adres: https://www.gastroparts.com/pliki/dokumenty/wzór_options_od_od_contract.doc.
3. Voor de herroepingstermijn van veertien dagen is het voldoende een verklaring te sturen voordat deze overeenkomst afloopt, dus binnen veertien dagen.
4. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen voor herroeping van de overeenkomst, vervalt bovengenoemd recht, onder voorbehoud van de overige mogelijkheden tot herroeping van de overeenkomst die voortvloeien uit andere algemeen geldende wettelijke bepalingen.
5. In geval van terugtrekking uit de overeenkomst wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten. In situaties waarin de Koper heeft aangegeven het aanbod te herroepen voordat de Verkoper zijn aanbod heeft aanvaard, verliest het aanbod zijn bindende kracht.
6. De Verkoper verbindt zich ertoe om onmiddellijk, uiterlijk binnen de veertien dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring van de Koper, alle door de Koper gedane betalingen, met inbegrip van de kosten voor de levering van de goederen, aan de Koper terug te sturen. Indien de Koper heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste door de Verkoper aangeboden gebruikelijke leveringswijze, dekt de terugbetalingsverplichting niet de extra kosten voor de Koper.
7. De Verkoper vergoedt de betaling op dezelfde wijze als de Koper betaald heeft, tenzij de Kopert uitdrukkelijk instemt met een andere wijze van terugbetaling die voor de Koper geen kosten met zich meebrengt.
8. Indien de Verkoper niet heeft aangeboden de goederen zelf af te halen bij de Koper, kan hij de teruggave van de ontvangen betalingen inhouden totdat hij de goederen heeft terugontvangen of totdat de Koper het bewijs levert dat hij de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.
9. De Koper is verplicht de goederen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van herroeping van de overeenkomst, aan de Verkoper te retourneren of over te dragen aan een persoon die door de Verkoper gemachtigd is om de goederen af te halen. Deze termijn is niet van toepassing op situaties waarin de Verkoper heeft aangeboden de goederen zelf af te halen. Om aan bovenstaande termijn te voldoen, is het voldoende om de goederen terug te sturen voor het verstrijken van de termijn. De Koper draagt alleen de directe kosten van het terugsturen van de goederen.
10. De Koper heeft ook het recht om de goederen zelf terug te sturen naar het maatschappelijke hoofdkantoor van de Verkoper.
11. De Koper is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.
12. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op goederen in ongewijzigde staat, die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die zijn ontworpen om aan zijn individuele behoeften te voldoen.
13. Indien de door de besteller gekochte goederen een fysiek of juridisch gebrek vertonen, kan de Koper een klacht indienen conform de bepalingen van het burgerlijk wetboek (artikel 556 e.v. van het burgerlijk wetboek). Een klacht kan worden ingediend op basis van een garantie voor gebreken.
14. Verkochte goederen worden als gebrekkig beschouwd indien:
1. het geen eigenschappen heeft die een dergelijke zaak zou moeten hebben als gevolg van het in de overeenkomst bepaalde doel, of als gevolg van de omstandigheden of het doel van de zaak;
2. het geen eigenschappen die de Verkoper aan de Koper heeft verzekerd heeft, inclusief de presentatie van een monster of patroon;
3. het niet geschikt is voor het doel waarvoor de Koper de Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft geïnformeerd, en de Verkoper daartegen geen bezwaar heeft gemaakt;
4. het in onvolledige staat aan de Koper is verstrekt.
15. Garantie klachten voor gebreken dienen door de Verkoper binnen veertien dagen te worden afgehandeld.
16. Ongeacht de mogelijkheid om zijn vorderingen voor de rechter te brengen, heeft de Koper het recht om gebruik te maken van buitengerechtelijke methoden om geschillen met de ondernemer op te lossen, waaronder bemiddeling, arbitrage en klachtencommissies.
17. In het bijzonder heeft de Koper het recht zich tot één van de permanente consumentengeschillencommissies te wenden. Een lijst van bevoegde instanties is momenteel beschikbaar op http://www.uokik.gov.pl/wazne_addresses.php#faq596.
18. Om zijn rechten te beschermen, heeft de Koper bovendien het recht om zich voor hulp te wenden tot de bevoegde (stedelijke) consumentenbeschermers uit de districten of tot maatschappelijke organisaties die onder meer tot taak hebben om de consument te beschermen (waaronder de Consumentenbond http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63, tu-znajdziedziesz-pomoc.html of de Vereniging van Poolse Consumenten http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka, hulplijn-consument, 2,35.html).

§7
[Terugkeerwet van de onderdelen]

In het geval dat de Koper goederen met onjuiste parameters bestelt, aanvaardt de Verkoper de teruggave van het onderdeel alleen als aan de volgende voorwaarden gezamenlijk wordt voldaan:
1. De Koper dient binnen drie dagen na ontvangst van de goederen op het formulier een verzoek om terugzending van de goederen in te dienen,
2. Het verzoek heeft betrekking op standaardgoederen, geen goederen die op speciaal verzoek van de besteller worden geleverd,
3. De goederen worden geretourneerd in hun originele verpakking en dragen geen sporen van gebruik of montage.
In andere gevallen heeft de Verkoper het recht om te weigeren de goederen in ontvangst te nemen en de verkoopprijs terug te betalen.

§8
[Slotbepalingen]

1. Met het oog op een correcte afhandeling van de bestelling gaat de Koper akkoord met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door de Verkoper. De Verkoper informeert dat de besteller overeenkomstig de wet op de bescherming van persoonsgegevens het recht heeft om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en de stopzetting van het gebruik van deze gegevens te eisen.
2. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Gastroparts Vennootschap, gevestigd in Józefa Nowaka 7-9, Toruń, Polen, BTW: 956-227-59-65, REGIO: 340784260, KRS: 0000369171.
3. Indien één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op grond van een geldige beslissing van een overheidsinstantie of een geldige beslissing van een gemeenschappelijke rechtbank als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht en is de voornoemde verklaring van ongeldigheid niet van toepassing op deze bepalingen.
4. Afwijkingen van de door de Koper voorgestelde Algemene Verkoopsvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de Verkoper.
5. De in catalogus, brochures, en op de website van Verkoper verstrekte informatie vormt geen aanbod in de zin van artikel 66 van het Burgerlijk Wetboek, maar is slechts een uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen.
6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen door de gewijzigde versie ervan op de website van de Verkoper te publiceren. De door Verkoper aangebrachte wijzigingen zijn echter niet van toepassing op reeds geplaatste bestellingen en reeds gesloten overeenkomsten.
7. De partijen zijn niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorspelbare omstandigheden die buiten de macht van de partij liggen – met name: brand, staking, overstroming, embargo, energiebeperkingen, transportbeperkingen, aardbevingen, enz.
8. De interpretatie van de inhoud van de Verkoopovereenkomst wordt beheerst door de inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Verkoopsvoorwaarden in de Poolse taal.
9. In zaken die niet geregeld zijn in de Algemene Verkoopsvoorwaarden, zijn de bindende bepalingen van het Poolse Burgerlijk Wetboek van toepassing. Op de algemene verkoopsvoorwaarden en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten is het recht van Polen van toepassing.
10. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten die zijn gesloten op basis van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van alle geschillen met betrekking tot de schending, beëindiging of ongeldigheid, niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de bestelling, niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van verplichtingen onder de garantie, die niet in der minne zijn opgelost door de partijen, zullen worden beslecht door de Poolse gemeenschappelijke rechtbanken, in het bijzonder door een gemeenschappelijke rechtbank die ter plaatse bevoegd is voor de statutaire zetel van de Verkoper (met uitzondering van geschillen die voortkomen uit overeenkomsten met Kopers).
11. De besteller heeft het recht om aan de Verkoper opmerkingen en suggesties met betrekking tot de formulering van de algemene verkoopvoorwaarden en de wijze van dienstverlening door de Verkoper te doen toekomen. Alle correspondentie in dit verband dient te worden gestuurd naar het emailadres van de Verkoper: gastroparts@gastroparts.com

Heeft u hulp nodig bij het maken van uw keuze?
Bel ons!

  +48 56 657 76 23

wij accepteren betalingen


Gastroparts sp. z o.o.
ul. Józefa Nowaka 7-9
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» volledige contactgegevens