PRAVIDLA

PRAVIDLA

Všeobecné prodejní podmínky (VPP)

 §1
[Všeobecná ustanovení]

1. Tento dokument stanovuje podmínky, za jakých se uzavírají smlouvy o prodeji a dodávce obchodního zboží. Zveme vás k důkladnému seznámení s tímto dokumentem.
2. Všeobecné prodejní podmínky se týkají každé transakce prodeje a dodávky obchodního zboží prováděných mezi Prodávajícím (GASTROPARTS Spółka z o.o. se sídlem v Toruni,ul. Józefa Nowaka 7-9, č. KRS: 0000369171)a Objednatelem, který je subjektem provozujícím podnikatelskou činnost a podává objednávku v souvislosti s výše uvedenou podnikatelskou činností, nebo spotřebitelem, což znamená, že nakupuje od Prodávajícíhozboží bez souvislosti s provozovanou podnikatelskou nebo profesní činností.
3. Objednatel při podání objednávky zboží nacházejícího se v sortimentu Prodávajícího bere na vědomí a souhlasí s tím, že Všeobecné prodejní podmínky tvoří nedílnou součást eventuální smlouvy o prodeji uzavřené s Prodávajícím.
4. Všeobecné prodejní podmínky se nacházejí na webových stránkách https://www.gastroparts.com/pl/news-6 a Objednateli mohou být na jeho žádost předloženy v sídle Prodávajícíhona adrese ul. Józefa Nowaka 7-9 v Toruni.Objednateli může být na jeho žádost doručenaaktuální verze Všeobecných prodejních podmínek v elektronickém formátu, na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem.
5. Veškeré označení, logo, názvy výrobků a nápisy používané na webových stránkách Prodávajícíhojsou obchodními známkami nebo obchodními názvy Prodávajícíhonebo patří třetím stranám nebo majitelům obchodních názvů. Nesmí se používat nebo kopírovat takové ochranné známky, logo nebo obchodní názvy, bez souhlasu Prodávajícího, protože to může představovat vážné porušení práv jejich majitele.
6. Veškeré texty, dokumenty, projekty, fotografie nebo jiné služby nacházející se na webových stránkách Prodávajícího a také s nimi spojené zdrojové kódy a veškeré ostatní materiály na webových stránkách Prodávajícíhojsou chráněny autorskými právy Prodávajícíhonebo jeho dodavatelů a subdodavatelů.
7. Je dovoleno pouze elektronické kopírování nebo tisk v papírové verzi částí webových stránek Prodávajícíhov rozsahu nezbytném pro podání objednávky nebo používání webových stránek Prodávajícího jako nápovědy při nákupech. Není dovoleno žádné jiné využívání informací a materiálů Prodávajícího, včetně jejich kopírování pro účely jiné než výše uvedené, úprava, rozmnožování nebo opětovná publikace. Pokud se Objednatelrozhodne používat informace z webových stránek Prodávajícího, je k tomu potřebný písemný souhlas Prodávajícího.

§2
[Způsob podávání objednávky]

1. Objednatelé zajímající se o uzavření smlouvy o prodeji mají právo podat objednávku jedním z níže uvedených způsobů:
a. e-mailem – na e-mailovou adresugastroparts@gastroparts.com
b. prostřednictvím www stránek (po přihlášení na předem založený účet).
2. V objednávce musí být uvedeny následující informace:
a. identifikační údaje Objednatele, a zejména DIČ,
b. e-mailová adresa Objednatele, nezbytná pro správnou realizaci smlouvy,
c. druh (číslo části) a počet jednotlivého zboží ze sortimentu Prodávajícího,
d. dodací místo objednaného zboží.
3. Objednávky podávané Objednatelem budou evidovány a uchovávány v systému Prodávajícího. Účetní doklady, představující potvrzení realizace smlouvy uzavřené na základě těchto Všeobecných prodejních podmínek bude uchovávat Objednatel v souladu se závazně platnými v tomto rozsahu právními předpisy.
4. Pokud Objednatelpo podání objednávky zjistí, že v objednávce jsou chyby ohledně počtu nebo kvality vybraných výrobků a také chyby týkající se jiných údajů, je povinen neprodleně kontaktovat zástupce Prodávajícího, aby bylo možné opravit objednávku.
5. Prodávajícíjako odpověď na objednávku připraví prodejní nabídku zboží, která bude obsahovat konečnou hodnotu objednávky, termín realizace, způsob dodávky a lhůtu splatnosti. Výše uvedená nabídka bude zaslána Objednatelie-mailem, na e-mailovou adresu dříve uvedenou Objednatelem. Prodávající připraví nabídku po předchozím ověření dostupnosti daných výrobků. Pokud se při přípravě nabídky ukáže, že jeden nebo několik výrobků vybraných Objednatelem je již nedostupných, Prodávajícísdělí Objednatelipříslušnou informaci.
6. Objednatel je povinen seznámit se s obsahem nabídky připravené Prodávajícím a závazně schválit nabídku formou e-mailové zprávy. K uzavření platné smlouvy o prodeji mezi stranami dojde okamžikem odeslání Objednatelem e-mailu s potvrzením nabídky Prodávajícího. Pokud Objednatel v odpovědi na nabídkuProdávajícíhonahlásí jakékoli výhrady k nabídce, bude se smlouva o prodeji považovat za uzavřenou okamžikem, kdy Prodávající odsouhlasí všechny výhrady Objednatele, cožProdávajícíproveden zasláním Objednateli potvrzení o přijetí objednávky.
7. Místem uzavření smlouvy o prodeji je vždy sídlo Prodávajícího na adrese ul. Józefa Nowaka 7-9 v Toruni.
8. Prodávajícísi vyhrazuje právo neodpovědět na objednávku podanou Objednatelem. Ve výše uvedené situaci nebude navázán žádný právní vztah a Objednatel nebude mít právo uplatňovat jakékoli nároky vůči Prodávajícímu.
9. V případě podezření, že Objednatelpodal falešnou nebo neseriózní objednávku, Prodávajícísi vyhrazuje právo na opětovné kontaktování Objednatele za účelem ověření důvodnosti výše uvedených podezření. V případě potvrzení, že Objednatelpodal falešnou nebo neseriózní objednávku, si Prodávajícívyhrazuje právo na stornování objednávky.

§3
[Realizace dodávky]

1. Zboží, které je předmětem smlouvy o prodeji, bude dodáno Objednateliprostřednictvím kurýrní firmy, podle podmínek a pravidel pokaždé stanovených v nabídce připravené Prodávajícím.
2. Dodávky zboží se provádějí na území Polska. Dodávka zboží může být provedena také mimo území Polska.
3. Pokud Prodávajícízíská informaci, že z příčin výjimečných okolností nemůže být dodávka provedena v původním termínu, Prodávající bude kontaktovat Objednatele, aby sjednali nový termín dodávky.
4. Prodávající informuje, že neprovádí dodávky v soboty, neděle a ve dnech volných ze zákona.
5. Objednatelje povinen zkontrolovat v přítomnosti kurýra, zda se obal nepoškodil při přepravě a zda je obsah zásilky shodný s nabídkou potvrzenou Objednatelem.
6. S okamžikem dodávky zboží přechází riziko spojené se zbožím na Objednatele.

§4
[Způsob platby]

1. Platbu za objednané zboží lze provést jedním z níže uvedených způsobů:
a. dobírka – platba do rukou kurýra doručujícího objednané zboží,
b. elektronický, bankovní převod, obyčejný převod nebo kreditní kartou na účet Prodávajícího. Realizace objednávky bude zahájena, když Prodávající obdrží celou částku platby za podanou objednávku. Vyúčtování transakce kreditní kartou a e-převodem jsou prováděny prostřednictvím www.Przelewy24.pl, Pay Pal.
2. V případě platby kreditní kartou budou údaje karty Objednatelezašifrovány za účelem minimalizace rizika neoprávněného přístupu. Kreditní karty jsou ověřovány a autorizovány vystavovatelem karty. Za situace, kdy vystavovatel karty nepotvrdí realizaci platby, Prodávající nenese odpovědnost za prodlení nebo nezrealizování dodávky a smlouva mezi stranami nebude řádně uzavřena.
3. Podrobnosti o způsobu a lhůtě splatnosti budou vždy uvedeny v nabídce, kterou Prodávající připraví podle § 2 Všeobecných prodejních podmínek.
4. Ceny uvedené v nabídce připravené Prodávajícím budou s DPH.
5. V souladu se zásadami a předpisy, které platí v dané právní oblasti pro zboží dodávané v jednotlivých členských státech Evropské unie, pokud je Objednatelplátcem DPH nebo má povinnost jím být, může být použitapřenesená daňová povinnost vyplývající ze směrnice 2006/112. V takovém případě Prodávající nenaúčtuje daň DPH, pod podmínkou, že získá potvrzení Objednatele, že on vyúčtuje daň DPH z dodaného zboží v rámci přenesené daňové povinnosti.
6. Objednatel při uzavření smlouvy podle těchto Všeobecných prodejních podmínek zmocňuje Prodávajícíhok vystavení elektronickéfaktury, v souladu se závaznými v tomto rozsahu předpisy.
7. Do okamžiku ažObjednatel zaplatí celou prodejní cenu, vyplývající z nabídky schválenéObjednatelem, zůstane objednané zboží majetkem Prodávajícího.

§5
[Odpovědnost Prodávajícího za neshodnost zboží se smlouvou ve vztazích s podnikateli]

1. Prodávající neposkytuje záruku na zboží, které je předmětem smlouvy o prodeji.
2. Prodávajícíodpovídá vůči Objednateli z titulu ručení pouze v případě, žeObjednatel nahlásí Prodávajícímu zjištěnou fyzickou vadu do14 dnů ode dne vydání věciObjednateli, s výhradou ustanovení odst. 4 a 5.
3. Podmínkou řádného uplatnění Objednatelem nároků z titulu ručení za fyzické vady je podání nároků na formuláři, který je dostupný po přihlášení na webové stránky. Nahlášení nároků bez příslušného formuláře se nebude považovat za řádně nahlášené.
4. Pokud Objednatel obdrží jiné části než ty, které byly předmětem nabídky, Prodávajícíodpovídá z titulu ručení, pokud neshodnost zboží se smlouvou Objednatelzjistil a nahlásilProdávajícímu do 3 dnů ode dne vydání věciObjednateli.
5. PokudObjednatel obdrží nesprávný počet zboží, Prodávajícímá odpovědnost z titulu ručení, pokud neshodnost zboží se smlouvou Objednatel zjistil a nahlásil Prodávajícímu do 3 dnů ode dne vydání věci Objednateli.
6. V případě, že předmětem smlouvy o prodeji je zboží dovezené speciálně na přání Objednatele, o čemž je Prodávajícípovinen informovat Objednatele, je odpovědnost Prodávajícího z titulu ručení za vady vyloučena.
7. Pokud příčinou nároků Objednatele je poškození zboží při přepravě, je podmínkou pro zohlednění jakýchkoli nároků Objednatelesepsáníprotokolu o škodě v přítomnosti kurýra.

§6
[Odpovědnost Prodávajícího za neshodnost zboží se smlouvou ve vztazích se spotřebiteli]

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o prodeji do 14 dnů od jejího uzavření. Při odstoupení od smlouvy není třeba uvádět příčinu. Běh lhůty pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od převzetí zboží Spotřebitelem.
2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy podáním Prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy. Výše uvedené prohlášení může být podáno na formuláři, jehož vzor je dostupný na adrese:https://www.gastroparts.com/pliki/dokumenty/wzór_odstapienia_od_umowy.doc
3. Pro zachování čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
4. Po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy výše uvedené oprávnění zanikne, s výhradou ostatních možností odstoupení od smlouvy, vyplývajících z jiných všeobecně závazných právních předpisů.
5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou. V situacích, kdy Spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, přestane být nabídka závazná.
6. Prodávajícíse zavazuje neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží. Pokud Spotřebitelvybral způsob dodání věcí jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, povinnost vrácení se nebude vztahovat na dodatečné náklady Spotřebitele.
7. Prodávajícíprovede vrácení platby stejným způsobem jako zaplacení, který použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitelbude výslovně souhlasit s jiným způsobem vrácení, který mu nezpůsobí žádné náklady.
8. Pokud Prodávající nenavrhne, že sám převezme věc od Spotřebitele, může se zdržet s vrácením uhrazených plateb do okamžiku dodání věci zpět nebo až Objednatel dodá doklad o jejím odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
9. Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nebo předat zboží osobě zmocněné Prodávajícím k převzetí neprodleně, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy. Tato lhůta se netýká situací, kdy Prodávajícínavrhl, že sám převezme zboží. Pro dodržení výše uvedené lhůty stačí odeslat zboží před jejím uplynutím. Spotřebitelhradí pouze přímé náklady na vrácení zboží.
10. Spotřebitelmůže také vrátit zboží přímo v sídle Prodávajícího.
11. Spotřebitelnese odpovědnost za sníženou hodnotu zboží, vzniklou v následku používání zboží způsobem překračujícím rozsah nutný pro zjištění povahy, vlastností a správného fungování zboží.
12. Právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší Spotřebiteli vůči smlouvám, ve kterých je předmětem plnění neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikaceSpotřebitele nebo která slouží pro uspokojení jeho individuálních potřeb.
13. Pokud zboží zakoupené Objednatelem bude mít fyzickou nebo právní vadu, může Spotřebitelpodat reklamaci podle ustanovení občanského zákoníku (čl. 556 a násl. občanského zákoníku). Nárok může být podán na základě ručení za vady.
14. Prodané zboží se bude považovat za vadné, pokud:
1. nemá vlastnosti, které věc tohoto druhu musí mít s ohledem na stanovený cíl ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo určení věci;
2. nemá vlastnosti, o jejichž existenci Prodávajícíujišťoval Objednatele, a k tomu předložil vzorek nebo vzor;
3. nehodí se pro účel, o kterém Objednatel informoval Prodávajícího při uzavření smlouvy a Prodávající nenahlásil výhrady k takovému určení;
4. bylo vydáno Objednateliv neúplném stavu.
15. Reklamace z titulu ručení za vady bude Prodávající vyřizovat do 14 dnů.
16. Spotřebitel, nezávisle na možnosti uplatňování svých nároků soudní cestou, může využít mimosoudní metody řešení sporů s podnikatelem, ze kterých je třeba zdůraznit mj. mediaci, arbitráž a odvolací komise.
17. Zejména má Spotřebitelprávo podat žádost k jednomu ze stálých smírčích spotřebitelských soudů. Seznam příslušných orgánů je nyní dostupný na adrese http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
18. Kromě toho Spotřebitelza účelem ochrany svých práv má právo obrátit se o pomoc k příslušným okresním (městským) spotřebitelským mluvčím nebo také společenským organizacím, k jejichž statusovým úkolům patří ochrana spotřebitelů (včetně mj. k Federaci spotřebitelů http://www.federacja-Konsumentów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html nebo Sdružení polských spotřebitelů Polskich http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html).

§7
[Právo na vrácení části]

PokudObjednatel objedná zboží s nesprávnými parametry, Prodávající převezme vrácenou část pod podmínkou, že společně nastanou následující událostí:

1. Objednatelpodá žádost o vrácení zboží na formuláři nejdéle do 3 dnů od doručení zboží,
2. Žádost se týká standardního zboží, a tedy nikoli zboží dovezeného na speciální přání Objednatele,
3. Zboží bude odesláno v originálním obalu a nebude mít žádné stopy po používání nebo montáži.

V opačném případě Prodávajícímůže odmítnout převzít zboží a vrátit prodejní cenu.

§8
[Závěrečná ustanovení]

1. Za účelem správného vyřízení objednávky Objednatelsouhlasí s tím, že Prodávající bude používat jeho osobní údaje. Prodávajícíprohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má Objednatelprávo nahlížet do svých osobních údajů, opravovat je nebo požádat o zanechání používání výše uvedených údajů.
2. Správcem osobních údajů je Gastroparts Sp. z o.o. se sídlem v Toruniu, ul. Józefa Nowaka 7-9, DIČ: 956-227-59-65, IČO: 340784260, KRS: 0000369171.
3. Pokud jedno z ustanovení těchto Všeobecných prodejních podmínek bude uznáno za neplatné, na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo pravomocného rozhodnutí obecného soudu, ostatní podmínky těchto Všeobecných prodejních podmínek zůstávají v platnosti a výše uvedené zjištění neplatnosti se jich nebude týkat.
4. Veškeré Objednatelem navržené odchylky od Všeobecných prodejních podmínek vyžadují výslovný písemný souhlas Prodávajícího.
5. Informace uvedené v katalozích, prospektech a na webových stránkách Prodávajícího nepředstavují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku a jsou pouze pozvánkou k vyjednávání.
6. Prodávajícísi vyhrazuje právo na změnu Všeobecných prodejních podmínek publikací jejich změněné verze na webových stránkách Prodávajícího. Změny provedené Prodávajícím nebudou však platit pro již podané objednávky a na již uzavřené smlouvy.
7. Strany nenesou odpovědnost za částečné nebo celkové nesplnění závazků vyplývajících ze smlouvy, pokud je to způsobeno vlivem vyšší moci. Za vyšší moc se rozumí nepředpokladatelné okolnosti, nezávisle na stranách, a zejména požár, stávka, povodeň, embargo, výpadek energie, překážky v dopravě, zemětřesení atp.
8. Pro interpretaci obsahu Smlouvy o prodeji je rozhodující obsah smlouvy a Všeobecných prodejních podmínek v jazyce polském.
9. Ve věcech neupravených Všeobecnými prodejními podmínkami se použijí závazná ustanovení polského občanského zákoníku. Rozhodným právem pro Všeobecné prodejní podmínky a smlouvy uzavřené na jejich základě je polské právo.
10. Veškeré spory a nároky vyplývající ze smluv uzavřených na základě Všeobecných prodejních podmínek, včetně veškerých sporů ohledně jejich porušení, zrušení nebo neplatnosti, nesplnění nebo nenáležitého provedení objednávky, nesplnění nebo nenáležitého splnění povinností z titulu záruky, které nebyly smírně vyřešeny stranami, budou řešit polské obecné soudy, a zejména místně příslušný obecný soud, v jehož obvodu má sídlo Prodávající(s výjimkou sporů vzniklých ze smluv se spotřebiteli).
11. Objednatel má právo nahlašovat Prodávajícímu veškeré poznámky a návrhy týkající se znění Všeobecných prodejních podmínek a způsobu realizace služeb Prodávajícím. Veškerou korespondenci v tomto rozsahu je třeba zasílat na e-mailovou adresuProdávajícího:gastroparts@gastroparts.com

 

Potřebuješ pomoc při výběru dílu?
Zavolej nám!

  +48 56 657 76 23

přijímáme platby


Gastroparts sp. z o.o.
ul. Józefa Nowaka 7-9
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» veškeré kontaktní údaje